Hållbarhet

 • Ett proaktivt och strategiskt hållbarhetsarbete är viktigare än någonsin. I det värdeskapande som hållbarhetsarbetet innebär vill vi skapa motståndskraft mot risker och dra nytta av stärkta varumärken, kundrelationer och affärer.
  Samhällets utmaningar är våra utmaningar. Våra tillstånd bygger på insikten att vi i grunden är samhällsnyttiga. Vi möter förväntningar från våra intressenter och vår omvärld. Vi åtar oss att agera etiskt, hållbart och transparent genom det vi kallar Responsible Business.

  Väsentlighetsområden
  ATG:s väsentlighetsanalys ligger till grund för att, utifrån verksamhet, intressenter och värdeskapande, på ett bra sätt prioriera våra mest väsentliga områden.
  Inom nio hållbarhetsområden har vi uttryckt såväl våra ambitioner, våra långsiktiga mål och våra bärande principer. Dessa nio områden med bärande principer balanserar vårt ansvar för såväl social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

  • Klimatansvar – Alltid verka för klimatsmarta alternativ
  • Resurshantering och cirkulär ekonomi – Tydliga kriterier med kretsloppsperspektiv
  • Verka för ansvarsfull hästsport – Tydliga krav och regelbunden uppföljning
  • Aktiv samhällsroll – Vi möjliggör engagemang
  • Spelansvar gentemot kund – Sund och positiv spelmiljö för kunderna
  • Etiska affärsrelationer – Nolltolerans mot övertramp
  • Ledarskap och medarbetarskap i framkant – Utveckling av medarbetarskap, ledarskap och employer brand
  • Ekonomisk stabilitet och bidrag till näringen – Långsiktigt kundvärde ger ekonomisk trygghet
  • Internt hållbar verksamhet – Optimerade resurser för hållbar avkastning
 • Relaterade länkar

  Läs mer om ATG:s hållbarhetsarbete i vår Års- och hållbarhetsredovisning