Bolagsstyrning

Bolagsstyrning inom ATG

AB Trav och Galopp (ATG) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. ATG ägs till 91 procent av Svensk Travsport och till 9 procent av Svensk Galoppsport. Ägarna är centralorganisationer för sina respektive sporter och organiserar föreningar samt intressenter inom trav- respektive galoppsporten i Sverige.

Till grund för styrningen av ATG ligger bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, avtalet mellan staten och ägarna och tillståndet från Sveriges regering, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna regelverk och policyer som till exempel bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, och verksamhetsinstruktion.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att ATG agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagets frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde för alla intressenter. Bolagsstyrningsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och Koden.

Revisorer

Årsstämman 2020 utsåg revisionsbyrån Ernst & Young AB med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

Bolagsstyrningsrapporter

Ägarstyrning

ATG:s verksamhet styrs, kontrolleras och följs upp i enlighet med policys och instruktioner fastställda av styrelse och vd.

”Vi ska skapa världens bästa spelupplevelser”

Detta är vår vision och vårt mål.