Bolagsstyrning

AB Trav och Galopp (ATG) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. ATG ägs till 91 procent av Svensk Travsport och till 9 procent av Svensk Galoppsport. Ägarna är centralorganisationer för sina respektive sporter och organiserar föreningar samt intressenter inom trav- respektive galoppsporten i Sverige.

historia_6
Casinobord

Bolagsstyrning inom ATG

Till grund för styrningen av ATG ligger bland annat aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, avtalet mellan staten och ägarna och tillståndet från Sveriges regering, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna regelverk och policyer som till exempel bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, och verksamhetsinstruktion.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att ATG agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagets frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde för alla intressenter. Bolagsstyrningsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och Koden.

ATG:s nuvarande bolagsordning antogs 2022- 09-21 och godkändes av regeringen 2022- 06-22. Bolagsordningen definierar bolagets verksamhet, styrelsens sammansättning och regeringens inflytande över tillsättande av styrelsen.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Några av årsstämmans viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, besluta om resultatdisposition, ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelse och revisor.

Revisorer

Årsstämman 2022 utsåg revisionsbyrån Ernst & Young AB med Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor för en period om ett år. 

Avtal med staten

Mellan ägarna, ST och SG och den svenska staten finns ett avtal vars syfte är att reglera och spegla ansvarsförhållandena mellan ATG, ST och SG samt svenska staten. Nu gällandeavtal tecknades den 29 november 2018 och gäller från och med den 1 januari 2019 och med årlig förlängning om ingen part sagt upp avtalet för omförhandling senast den sista september det aktuella året.

I avtalet anges att ATG:s ansvar, utöver spelverksamheten, är att ställa ekonomiska resurser till hästsportens förfogande för att säkerställa en långsiktig och positivutveckling av denna.

Sommarkväll i fölhagen_1275

Ägarstyrning

ATG:s verksamhet styrs, kontrolleras och följs upp i enlighet med policys och instruktioner fastställda av styrelse och vd.

bolagsstyrning_02

Styrinstument

Till grund för styrningen av ATG ligger bland annat:

 • Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Avtalet mellan staten och ägarna och Sveriges regering
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Interna regelverk och policyer

Spelmarknadens reglering

För att få tillhandahålla spel i Sverige krävs licens från Spelinspektionen. Allt spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar regleras i Spellagen (2018:1138). ATG beviljades licens för onlinespel och vadhållning av Spelinspektionen den 27 november 2018. Den som driver verksamhet enligt spellagen har även skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Besök Spelinspektionen

footer_spelinspektionen

Övergripande krav på spelverksamhet

De övergripande krav som ställs på spelverksamheter enligt spellagen är att de ska vara lämpliga ur en allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Det innebär bland annat att:

 • Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • Det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
 • Spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet
 • Licenshavare har långtgående skyldigheter att skydda spelarna mot överdrivet spelande,
 • Marknadsföring av spel ska uppfylla höga krav på måttfullhet.

Som licenshavare ska ATG säkerställa att sociala och hälsomässig hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende.

Allt spel ska vara registrerat och spel får inte tillhandahållas till någon som är under 18 år. Vid spel måste spelaren själv aktivt ange och bekräfta sin insats. Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar. Spel får inte ske på kredit.

Lämplighetsprövning
Ombudverksamhet
Registrering av spelare
Kundkännedom
Penningtvättslagen

Finansiella rapporter

Styrelse och ledning

Regelverk

atg-hast-dsc9700-jt-r
quote-yellow

Hästnäringens motor och
spelbranschens kompass

Det är vår mission.