Spelmarknadens reglering

För att få tillhandahålla spel i Sverige krävs licens från Spelinspektionen. Allt spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar regleras i Spellagen (2018:1138). ATG beviljades licens för onlinespel och vadhållning av Spelinspektionen den 27 november 2018. Den som driver verksamhet enligt spellagen har även skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De övergripande krav som ställs på spelverksamheter enligt spellagen är att de ska vara lämpliga ur en allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Det innebär bland annat att:

 1. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 2. Det ska råda hög säkerhet i spelen,
 3. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
 4. Spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet
 5. Licenshavare har långtgående skyldigheter att skydda spelarna mot överdrivet spelande,
 6. Marknadsföring av spel ska uppfylla höga krav på måttfullhet.

Som licenshavare ska ATG säkerställa att sociala och hälsomässig hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende.

Allt spel ska vara registrerat och spel får inte tillhandahållas till någon som är under 18 år. Vid spel måste spelaren själv aktivt ange och bekräfta sin insats. Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar. Spel får inte ske på kredit.

Tillfälliga regler med anledning av Covid-19

Regeringen har, med anledning av covid-19, beslutat om en tillfällig förordning med fokus på spelansvarsåtgärder. Den tillfälliga förordningen trädde i kraft den 2 juli och upphör att gälla vid utgången av år 2020.

Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen:

 • Insättningsgränsen till ett spelkonto vid kommersiellt onlinespel som kasino, slots och liknande får uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.
 • Det är obligatoriskt för spelare att sätta gränser för sin speltid vid kommersiellt onlinespel.
 • Bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinespel får uppgå till högst 100 kronor. Gäller ej ATG som valt att inte erbjuda några bonusar.
överlämning av spelsedel och legitimation

Lämplighetsprövning

För att tillhandahålla spel enligt spellagen krävs licens, som utfärdas av Spelinspektionen efter en lämplighetsprövning. Spelombud behöver inte ha licens för att tillhandahålla spel för en licenshavares räkning men behöver registreras hos Spelinspektionen. Utöver de dokument som licenshavaren begär in för bedömning av ett ombuds verksamhet begärs även dokumentation på begäran av Spelinspektionen;

 1. utdrag ut Polismyndighetens belastningsregister,
 2. skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten,
 3. bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger,
 4. konkursfrihetsbrev från Bolagsverket, och
 5. en lista över spelombudets försäljningsställen med adress.

En person som under de senaste fem åren helt eller delvis varit bosatt (folkbokförd) utanför EU/EES behöver bifoga ett brottsregisterutdrag från det land där personen var bosatt.

 Ombudsverksamhet

För att få bli ombud till ATG ställs allmänna krav om att ombudet bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva ett ombudskap. Att ombudsverksamheten drivs i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och i övrigt bedöms lämplig att vara ATG ombud. Anställda vid ombud får endast sälja spel, ta emot insatser och/eller betala ut vinster om de har genomgått obligatoriska utbildningar tillhandahållna av eller på uppdrag av ATG. Utbildningen ska vara godkänd och registrerad hos ATG. Personal vid ett ombud ska enbart använda sin egen inloggning. Det är ATG som gör ansökan om att tillhandahålla spel genom spelombud. Ändringar i ombudskapet såsom ägarbyten, styrelseförändringar eller avveckling måste omgående rapporteras till ATG som sedan anmäler förändringen till spelmyndigheten.

Registrering av spelare

Enligt spellagen ska den som vill delta i spel registreras av den licenshavare som tillhandahåller spelet. Endast fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får registreras för onlinespel. Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande. Spelarens identitet ska kontrolleras och verifieras av licenshavaren på ett betryggande sätt.

Penningtvättslagen

Penningtvättslagen är en administrativ lagstiftning som gör gällande särskilda skyldigheter för verksamhetsutövare bland annat inom spelbranschen.

ATG har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra, samt övervaka i syfte att upptäcka, transaktioner och händelser eller beteenden som kan tyda på penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. Med penningtvätt avses åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som

 1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,
 2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde,
 3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller
 4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.

Det kan även röra som om åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling.

Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen ska verksamhetsutövare bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas dels utifrån verksamhetens riskbedömning av tjänster och produkter som kunden nyttjar dels utifrån den kännedom om kunden som verksamheten har. Kundens riskprofil ska följas upp under pågående affärsförbindelse och ändras när det finns anledning till det.

Vid riskklassificering av kunden kan ovanliga eller irrationella spelmönster, ovanligt stora transaktioner eller ovilja att svara på kundkännedomsfrågor tyda på hög risk, liksom när tveksamhet råder avseende sätt och underlag för identifiering av kunden eller liknande.

En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna

 1. hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, och
 2. övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner i syfte att upptäcka aktiviteter och transaktioner som

  a. avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån den kännedom om kunden som verksamhetsutövaren har,

  b. avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån den kännedom som verksamhetsutövaren har om sina kunder, de produkter och tjänster som tillhandahålls, de uppgifter som kunden lämna och övriga omständigheter, eller

  c. utan att vara avvikande enligt ovan ändå kan antas ingå som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig kundkännedom i enlighet med den riskprofil kunden har eller om avvikelser, misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas behöver skärpta åtgärder vidtas för att uppnå kundkännedom. Även andra åtgärder kan vara nödvändiga för att bedöma om det finns skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling.

Om man efter vidtagna åtgärder anser sig ha skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, är det verksamhetsutövarens skyldighet att utan dröjsmål rapportera omständigheterna till Polismyndigheten.

Vill du veta mer?

För ytterligare information om penningtvättslagen och vilka regler ATG lyder under så kan du besöka Spelinspektionenvilket är den myndighet som granskar spelbranschen.
Vill du veta mer om de regleringar ATG lyder under hittar du det här.