Bolagsstyrningsrapporter

 • Bolagsstyrning inom ATG

  AB Trav och Galopp (ATG) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. ATG ägs till  90 procent av Svensk Travsport och till 10 procent  av Svensk Galoppsport. Ägarna är centralorganisationer för sina respektive sporter och organiserar föreningar samt intressenter inom trav- respektive galoppsporten i Sverige.

  ATG har ensamrätt att arrangera spel på hästar i Sverige genom tillstånd från Sveriges regering och avtalet mellan staten och ägarna till ATG. Ända sedan ATG startades 1974 har bolaget haft ensamrätten om att kunna erbjuda spel på hästar på den svenska spelmarknaden. Avtalet reglerar och speglar ansvarsförhållandena mellan parterna. Uppdraget bygger på att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på hästar på ett ansvarsfullt sätt.

  Bolagsstyrning

  Till grund för styrningen av ATG ligger bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, avtalet mellan staten och ägarna och tillståndet från Sveriges regering, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna regelverk och policyer som till exempel bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, och verksamhetsinstruktion.

  God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att ATG agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagets frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde för alla intressenter.

  Bolagsstyrningsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och Koden.

 • Bolagsstyrningsrapporter

  Bolagsstyrningsrapport 2017
  (Öppnas i nytt fönster)

  Bolagsstyrningsrapport 2016
  (Öppnas i nytt fönster)

  Bolagsordning
  (Öppnas i nytt fönster)