Definitioner

ATG, Jobba hos oss

Definitioner

ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS. IFRS definierar endast ett fåtal nyckeltal, därav har ATG valt att använda ytterligare nyckeltal som ger värdefull information vid utvärdering av ATG:s verksamhet.

 • Nyckeltal

  Nettoomsättning Spelets nettoomsättning med avdrag för vinster till spelare, med tillägg av öresavrundningar och oinlösta vinster.

  Svenska spelets omsättning Totala medel svenska kunder satsat på periodens trav- och galopptävlingar.

  Vinster till spelare Den nominella summan av spelets omsättning som betalats ut till kunder.

  Oinlösta vinster Vinster som ej löses in av vinnaren inom 90 dagar och därför tillfaller ATG.

  Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller -minskning uttryckt i procent.

  EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

  Rörelsemarginal Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar i procent av netto­omsättningen.

  Nettokostnad Rörelseresultat minskat med nettoomsättning.

  Lotteriskatt ATG betalar enligt lag (1991:1482) en lotteriskatt om 35 procent
  av spelets netto i skatt.

  Medel till Trav- och Galoppsporten De ekonomiska medel ATG bistår den Svenska trav- och galoppsporten med. Inkluderar utbetalningar till centralförbund och banor men även medel till uppfödare och hästägare.

  Åtagande enligt avtal med staten Utbetalning från ATG som ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp enligt avtal med staten har åtagit sig att göra. Årligen betalas 50 MSEK till Hästnäringens Nationella Stiftelse.

  Resultat per aktie Nettoresultat dividerat
  med genomsnittligt antal aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.

  Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.

  Nettolåneskuld Räntebärande skulder och avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel.

  Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat med eget kapital.

  Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med genomsnittligt antalet aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.

  Avkastning på totalt kapital Resultat efter skatt dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.

  Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital uttryckt i procent.

  Kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie, SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.

  Antal miljonvinster Antal vinnande, svenska kunders vinster, system med ett vinstbelopp på minst en miljon kronor.

  Antal medlemmar En aktiv medlem är en kund som lagt minst ett vinstbevakat/registrerat spel det senaste året.

  Medelantal anställda Medelantalet anställda under rapportperioden.

 • Verksamhetsdefinitioner

  Aktiva Avser alla engagerade i trav- och galoppsporten, till exempel hästägare, tränare, kuskar och jockeys, hästskötare och uppfödare.

  Anti Money Laundering (AML) Motverkande av penningtvätt.

  ATG butiker De butiker som tillhandahåller ATG:s produkter.

  Basbelopp ATG utbetalar medel för drift av Sveriges 37 trav- och galoppbanor i enlighet med en beräkningsmodell som baseras på parametrar som påverkar driftskostnaden för banorna.

  Camp-kontroller Kontroller som genomförs av utbildade kontrollanter på träningsanläggningar och stall hos licensierade tränare inom travsporten.

  Dataskydd Skydd av personuppgifter för att respektera den personliga integriteten och individers privat- och familjeliv.

  Drivning Åtgärder som en kusk eller ryttare vidtar i syfte att öka hästens hastighet.

  Gamgard Verktyg som används vid utveckling av nya produkter för att identifiera risker för spelaren.

  Internationellt netto Netto av provisionsintäkter, provisionskostnader och driftskostnader för den internationella verksamheten.

  ISO 27 000 Internationell standard för informationssäkerhet.

  Koncession Tillstånd att bedriva verksamhet, i ATG:s fall handlar det om tillstånd från regeringen att anordna vadhållning vid trav- och galopptävlingar. Reglerar vilka spel som får erbjudas och på vilka villkor.

  Lotteriinspektionen Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

  Medlemmar Kunder som har registrerat sig i ATG:s kunddatabas och där kan spela, följa våra Live-sändningar och sitt spel.

  Oinlöst Vinster som inte löses in.

  Ombud Återförsäljare av ATG:s spel i butik.

  Oberoende Spelsamverkan (OSS) Sammanslutning av spelbranschens reglerade aktörer, Spelberoendes Riksförbund, Lotteriinspektionen, Stödlinjen och Folkhälsomyndigheten för att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör spelansvar.

  Pooler För varje spelform och varje tävlingstillfälle summeras omsättningen för alla köpta spel i en pool som, efter avdrag, utdelas i vinster till vinnare.

  Prisersättning ATG utbetalar till banorna prisersättning som betalas vidare som priser i tävlingarna.

  Spelberoendes riksförbund Partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

  SPER Spelbranschens Riksorganisation, samlar alla etablerade spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor.

  Stallbackskontroller Slumpmässiga och riskbaserade kontroller på alla tävlingsdagar för att stärka djurskydd och bidra till tävlingar på schyssta villkor.

  Stödlinjen Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga som upplever att spelande om pengar blivit problematiskt.

  Terminalpartner Företag vars produkter går att köpa via ATG:s butiksterminaler.

  Totalisator (totalisatorspel eller totospel) är ett system för vadhållning vid hästkapplöpningar och används i nästan alla länder som anordnar trav- och galopptävlingar. Spelarna satsar på den häst de tror vinner och de som satsat på den vinnande hästen delar på totalsumman proportionellt efter storleken på insatsen. För arrangören spelar det inte någon roll vilken häst som vinner utan får, som administratör, dra av en fastställd procent
  från totalsumman innan resterande betalas ut som vinster.

  The European Mutuel Association (EPMA) En sammanslutning av europeiska företag som erbjuder spel på hästar.

  Tävlingskostnadsersättning Ersättning som ATG utbetalar till arrangerande bana vid varje tävlingstillfälle för att täcka delar av driftskostnaden för tävlingen.

  Utländska lopp Lopp som inte körs Sverige och som ATG tar spel på.