Våra väsentliga frågor

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga utifrån verksamheten och utifrån förväntningarna från de intressenter som påverkar och påverkas mest. Dessa är våra fokusområden:

Hållbar sport
och samhälle

Välmående kunder

Attraktiv och inkluderande arbetsplats

Affärsetik och hållbart leverantörsled

Resurssmarta och
klimateffektiva

Så bidrar ATG till FN:s globala
mål för hållbar utveckling

Globala målen är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antagit, och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

I vår strävan att bidra till en mer hållbar värld arbetar vi på flera olika sätt.

Ett sätt är vårt engagemang i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vårt fokus ligger på åtta av FN:s totalt 17 mål. Under varje mål finns ett antal delmål och för att kunna göra skillnad har vi valt de delmål där vår påverkan är störst.

Delmål 3.4: Genom förebyggande insatser minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Så här bidrar vi:
Spelansvar är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Vårt mål är att våra kunder ska må bra i sitt spelande och spela för nöjes skull. Genom att vara ett föredöme för spelbranschen vill vi bidra till att minska antalet personer med spelproblem framförallt i Sverige.

Så hur funkar det?
Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Alla medarbetare, ombud och säljare i butik utbildas i spelansvar, anpassat till sin roll i verksamheten. Även utvalda leverantörer och andra samarbetspartners, utbildas i spelansvar

Våra kollegor på kundservice arbetar med proaktiva och motiverande samtal för att stötta våra kunder i att göra medvetna val kring sitt spelande. Forskning visar att det är ett bra sätta att förebygga ett problematiskt riskspelande.

Sedan flera år tillbaka driver vi frågan om att riskklassificera spel. Forskning visar att det – ur ett spelproblemperspektiv - är skillnad på att köpa en Harry Boy och att spela snabba spel på nätet

Vår påverkan mäts bland annat genom:
% grön omsättning
% gröna kunder
% i prioriterade målgrupper som uppfattar ATG som ett schysst företag i Manifestmätning

Delmål 5.5: Säkerställa fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Så här bidrar vi:
Vi vill vara en inkluderande arbetsplats och en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi har som mål att könsfördelningen bland chefer ska vara inom intervallet 40–60 procent.

Så hur funkar det?
Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Tydligt fokus på ledarskap, utveckling och balans i livet - som utgår från vår värdegrund
Kickoffer, mini-och manifestmöten för samtliga medarbetare
Heltidsanställd företagstränare, sportvåning, konstförening, idrottsförening
Medarbetarundersökningar med uppföljande workshops för alla
Stolt partner till Women in Tech

Vår påverkan mäts bland annat genom:
Nöjda medarbetare (eNPS)
Könsfördelning i styrelse, företagsledning och chefsposition

Delmål 8.4: Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Delmål 8.5: Säkerställa full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 8.7: Avskaffa tvångsarbete, människohandel och barnarbete.

Delmål 8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Så här bidrar vi:
Vårt mål är att bidra till en hållbar hästsport. Vi arbetar aktivt med frågor som jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi säkrar villkoren i leverantörsledet och ser till att våra leverantörer lever upp till vår uppförandekod.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Genom vår uppförandekod för leverantörer kravställer vi att våra leverantörer arbetar med hållbarhetsområden som arbetsförhållanden, affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter

För att främja en resurseffektiv verksamhet utgår vi från principen “medvetna val” när vi beställer produkter och tjänster från våra leverantörer

Nya leverantörers förmåga att leva upp till ATG:s uppförandekod bedöms som en del av avtalsprocessen

Vår påverkan mäts bland annat genom:

Nya leverantörers förmåga att leva upp till ATG:s uppförandekod utifrån perspektiven arbetsförhållanden, affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter

Att våra riskleverantörer* bekräftar att de följer vår uppförandekod för leverantörer och vi följer årligen upp ett antal riskleverantörer

* En riskleverantör är en leverantör där det finns betydande risk för avvikelser gentemot vår uppförandekod för leverantörer, antingen i leverantörens verksamhet eller i leveranskedjan för de produkter och tjänster som vi köper in från leverantören. 

Delmål 10.2: Möjliggöra och verka för social, ekonomisk och politisk inkludering.

Så här bidrar vi:
Genom många olika engagemang bidrar vi till en hållbar hästnäring och ett inkluderande samhälle som främjar hälsa och minskar ojämlikhet.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Genom ATG Drömfond kan verksamheter som främjar allas lika rätt i samhället och motverkar utanförskap och ohälsa genom rörelse få stöd och förverkliga fler drömmar

ATG är stolt sponsor till Svensk Handboll, Svenska Skidskytteförbundet, ATG Hockeyettan, Svenska Ridsportförbundet, Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté samt ett antal hästnära engagemang

Vår påverkan mäts bland annat genom:

MSEK (utdelade medel) / Antal projekt som bidrar till ett inkluderande samhälle.

Delmål 11.4: Skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Delmål 11.A: Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stad och landsbygd.

Så här bidrar vi:
Vårt mål är att verka för en hållbar hästsport och hästnäring. Genom medel till hästsporten bidrar vi till fler hästar, öppna landskap och biologisk mångfald. Hästnäringen skapar jobb och inkomster och ökar landsbygdens attraktionskraft.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

360 000 hästar gör Sverige till ett av de häst-tätaste länderna i Europa. Genom att hela ATG:s överskott går till våra ägare, Svensk Travsport & Svensk Galopp, skapas 38 000 helårssysselsättningar inom hästnäringen. Detta bidrar till att öppna landskap bevaras i vårt land och därmed stärks den biologiska mångfalden

Vi stödjer forskning och samarbetar med våra ägare i hästvälfärdsfrågor, både i Sverige och internationellt

ATG:s påverkan mäts bland annat genom:

MSEK till ägarna (Svensk Travsport & Svensk Galopp)

Många hästnära engagemang inom bland annat kompetensutveckling, tävlingar, hästterapi, hästarnas liv efter karriären och mycket mer

Delmål 12.2: Uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

Delmål 12.4: Säkerställa en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Delmål 12.5: Väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Så här bidrar vi: För att bidra till en hållbar konsumtion och produktion krävs samverkan genom hela vår värdekedja. Vi ställer krav och samarbetar med leverantörer, ombud och hästsporten. Vi bidrar genom medvetna val och satsningar på digitalisering – till exempel är ett mål att erbjuda pappersfritt spel senast 2030.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Vid renovering av kontorslokalerna väljs material utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Genom att uppmana och erbjuda spel digitalt, bidrar vi till en minskning av pappersförbrukning i kvitton och spelkuponger

Våra externa serverhallar drivs med förnyelsebar el

Vår påverkan mäts bland annat genom:

% av papper i marknadsföringsmaterial, spelkuponger och kvitton som kommer från ansvarsfullt skogsbruk

Mängd pappersförbrukning till marknadsföringsmaterial, spelkuponger och kvitton jämfört med 2018

Delmål 13.3: Öka kunskap, medvetenhet och kapacitet för att hantera och begränsa klimatförändringarna.

Så här bidrar vi:
De största utsläppen av växthusgaser från oss kommer från energianvändning för till exempel el, värme och resor. Vårt mål är att uppnå en fossilfri verksamhet 2030 och att vara klimatneutrala 2045.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

Policys för resor och tjänstebilar uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa att resor görs på ett hållbart sätt.

All el i våra lokaler (Hästsportens Hus och Kanal 75) är förnyelsebar. 

Med målet att minska vår påverkan klimatkompenserar vi våra utsläpp

Vår påverkan mäts bland annat genom:

% förnyelsebar energi i verksamheten

Klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp (ton CO2e)

Delmål 16.4: Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finansiella flöden.

Delmål 16.5: Bekämpa korruption och mutor.

Så här bidrar vi:
Vårt mål är att bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Vi arbetar aktivt för att motverka penningtvätt, matchfixning och dopning såväl inom vår egen organisation som hos ombud och på banor. Genom effektiva kontrollsystem och god kännedom om risker i värdekedjan förebygger vi korruption i verksamheten.

Här får du några exempel på vad vi gör för att bidra till minskad negativ - och ökad positiv påverkan:

 Alla medarbetare, ombud och säljare i butik utbildas i anti-penningtvätt.

Vi erbjuder inte spel på objekt där risken för matchfixning är förhöjd. Till exempel erbjuder vi inte spel på gula kort, sport i lägre divisioner eller head-to-head spel på hästar.

Vår påverkan mäts bland annat genom:

Antal rapporterade avvikelser av misstänkt matchfixning där ATG erbjudit spel (inkl. IBIA – the International Betting Integrity Association)

Antal konstaterade fall av dopning inom trav- och galoppsporten.

Spelbranschens anseende bland spelare och icke-spelare (Sustainable Brand Index).

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Läs och ladda ner ATG:s årsredovisning för 2021 här.

Till års- och hållbarhetsredovisningen ›