Etik i affären

Etik i affären

 • Affärsetik och anti-korruption är prioriterade områden för ATG då båda är starkt kopplade till
  spelverksamheten och är en förutsättning för en långsiktig hållbar affär.
  ATG måste vara lyhörda för och bedriva verksamheten på ett sätt som är i linje med omvärldens förväntningar.

   

  ATG förväntas ta ansvar för vad som sker inom den egna organisationen, och strävar efter att bedriva ett ansvarsarbete i värdekedjan för att hantera påverkan och risker i såväl leverantörsled som hos kunderna.

 • Förebyggande arbete

  Medarbetare som kan påverka utgången av vadhållningen eller på annat sätt kan äventyra
  säkerheten får inte spela på spel som anordnas av ATG.
  ATG:s Verksamhetsinstruktion anger på övergripande nivå hur verksamheten ska bedrivas och vilka
  styr- och kontrollformer som ska finnas. Anti-korruptionsarbetet är högt prioriterat för att
  upprätthålla etik i affären då korruption kan leda till en snedvriden konkurrens på marknaden,
  hämma företagets utveckling, vara straffbart för enskilda anställda och skada ATG:s varumärke.

  Motverkande av penningtvätt

  Från 2017 omfattas ATG av lagstiftning för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism,
  Penningtvättslagen. ATG:s AML-ansvariga (AML=Anti Money Laundering) driver arbetet med
  att motverka penningtvätt genom att arbeta med kundkännedom, riskanalys, monitorering och
  granskning samt rutiner, utbildning och processer. Såväl medarbetare som ombud och kassapersonal
  på banor utbildas i förebyggande arbete mot penningtvätt.

 • Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan

  Att arbeta tillsammans med leverantörer för att ta ansvar för den påverkan som sker på människa
  och miljö i leverantörsledet är viktigt för ATG. Under 2017 har en uppförandekod för leverantörer
  tagits fram som bygger på Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.
  Arbetet med att kommunicera uppförandekoden och de förväntningar som ställs på leverantörer har
  påbörjats. Här kan du ta del av ATG:s uppförandekod för leverantörer