Vår miljö

Vår miljö

  • Ett minskat avtryck på vår miljö
    ATG:s direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten men genom successiva förbättringar vill ATG minska det avtryck som verksamheten ger upphov till. Klimatfrågan är idag en av de viktigaste globala utmaningarna och alla behöver bidra för att minska på utsläppen. ATG är inget undantag och vi kan som företag göra mer för att minska vår påverkan. En betydligt större del av ATG:s miljöpåverkan sker indirekt i värdekedjan och vi gör medvetna val och samarbetar med leverantörer och ombud för att minska avtrycket på miljön. En viktig del i detta arbete är att verka för att göra spel i ombudsmiljö mer digitala för att på så sätt minska de resurser som går åt för att tillverka det papper som spel hos ombud idag kräver.

  • Miljöpåverkan från kontor och egna resor
    Genom löpande förbättringar inom miljöarbetet vill ATG uppnå minskad påverkan från kontoret och den egna verksamheten. Detta genom att göra medvetna val när inköp görs till kontoret och att följa upp utsläppen från de resor i tjänsten som sker med bil. Den el ATG köper in till kontoret är förnyelsebar och ett arbete för att successivt byta ut belysningen mot mer energieffektiv LEDbelysning pågår. ATG hyr kontorslokalerna på Solvalla och uppvärmning via fjärrvärme ingår i hyran. Under 2017 har ATG upphandlat en ny leverantör som tar hand om avfallet från kontoret. Genom denna åtgärd har antalet fraktioner som avfallet sorteras i utökats från 2 till 11. För uttjänta datorer och IT-utrustning finns en separat leverantör som ombesörjer att materialet återvinns eller återbrukas på ett miljövänligt sätt.