Våra väsentliga frågor

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga utifrån verksamheten och utifrån förväntningarna från de intressenter som påverkar och påverkas mest. Dessa är våra fokusområden:

  • Hållbar sport och samhälle
  • Välmående kunder 
  • Attraktiv och inkluderande arbetsplats
  • Affärsetik och hållbart leverantörsled
  • Resurssmarta och klimateffektiva
Shetlandsponnyn vinnie åker luftballong

FN:s globala mål

Så bidrar ATG till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Globala målen är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antagit, och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Vi på ATG har kartlagt och analyserat på vilket sätt vi påverkar målen positivt eller negativt. Analysen visar att vi har störst påverkan på åtta av målen vilket gör dessa särskilt viktiga. Inom de åtta prioriterade målen arbetar vi med 16 delmål där ATG som bolag har särskild möjlighet att bidra positivt.

 

Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga.
Vårt mål är att kunderna ska må bra i sitt spelande och spela för nöjes skull. Vi vill bidra till att minska antalet personer med spelproblem i Sverige.

ATG vill vara en inkluderande arbetsplats och en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt mål är att könsfördelningen bland chefer ska vara inom intervallet 40–60 procent.

ATG:s mål är att bidra till en hållbar hästsport. Vi skapar värden för hästnäringen och samhället bland annat genom att möjliggöra arbetstillfällen båda inom koncernen och inom hästnäringen. På ATG är jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid viktigt.

Genom ATG Drömfond, sponsring och andra engagemang bidrar vi till en hållbar hästnäring och ett inkluderande samhälle som främjar hälsa och minskar ojämlikhet.

Genom medel till hästsporten bidrar vi till öppna landskap och biologisk mångfald. Hästnäringen skapar jobb och inkomster och ökar landsbygdens attraktionskraft.

För att bidra till en hållbar konsumtion och produktion krävs samverkan genom hela ATG:s värdekedja. Vi ställer krav och samarbetar med leverantörer, ombud och hästsporten. 

De största utsläppen av växthusgaser som ATG orsakar kommer från energianvändning för till exempel el, värme och resor. Vårt mål är en fossilfri verksamhet 2030 - och att vara klimatneutrala 2045.

ATG:s mål är att bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Vi arbetar aktivt för att motverka matchfixning, dopning samt penningtvätt såväl inom bolaget som på banor och hos ombud.