Hållbara mål

ATG ska ha hållbara mål för sin verksamhet. Därför har vi identifierat ett antal områden som är viktiga för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Dessa är:

Hållbara mål

Våra fokusområden

ATG ska ha hållbara mål för sin verksamhet. Därför har vi identifierat ett antal områden som är viktiga för att uppfylla våra hållbarhetsmål. 

Långsiktiga kundrelationer

Ren sport - rent spel

Hållbar affär

Bidrag till ett bättre samhälle

universal_03

Vårt bidrag till ett bättre samhälle

Långsiktiga kundrelationer
Kunder som mår bra stannar kvar.

Ren sport – rent spel
Matchfixning och doping är oacceptabelt.

Hållbar affär
Stabila intäkter är bättre än kortsiktiga vinster.

Bidra till ett bättre samhälle
Vi ska aktivt bidra till att göra samhället bättre. 

ATG grundades 1974 med uppdraget att trygga utvecklingen för svensk trav- och galoppsport genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt.

Omsorg om kunderna, hästarna och samhället

ATG vill att kunderna mår bra i sitt spelande och spelar för nöjes skull. Lika viktigt är det att hästarna mår bra och tas väl om hand. Och givetvis ska vi erbjuda en spelupplevelse som är fri från matchfixning och dopning. På så sätt erbjuder ATG ansvarsfull underhållning.

ATG och FN:s klimatmål

ATG:s kartläggning av hur ATG-koncernen bidrar till FN:s globala mål ligger till grund för en analys av vilket ansvar och vilken påverkan ATG har på målen – både positiv och negativ. Utifrån den analysen har ATG identifierat sju av FN:s 17 mål som särskilt viktiga, det vill säga där ATG har störst påverkan. Inom de sju målen fokuserar vi på 12 av FN:s delmål där ATG har särskild möjlighet att bidra aktivt. Så bidrar ATG till FN:s globala mål för hållbar utveckling

3-god-halsa

FN:s delmål 3.4: Genom förebyggande insatser minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja psykisk hälsa och välbefinnande

ATG:s BIDRAG: Spelansvar är en av ATG:s viktigaste hållbarhetsfrågor. Vårt mål är att våra kunder ska spela för nöjes skull och må bra i sitt spelande. Genom att vara ett föredöme för spelbranschen vill vi bidra till att minska antalet personer med spelproblem i Sverige.

5-jamstalldhet

FN:s delmål 5.5: Säkerställa fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

ATG:s BIDRAG: ATG vill vara en inkluderande arbetsplats och en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi har som mål att könsfördelningen bland chefer ska vara inom intervallet 40–60 procent.

8-arbetsvillkor

FN:s delmål 8.5: Säkerställa full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete.

FN:s delmål 8.7: Avskaffa tvångsarbete, människohandel och barnarbete.

FN:s delmål 8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

ATG:s BIDRAG: ATG:s mål är att bidra till en hållbar hästsport. Vi skapar värde för hästnäringen och samhället bland annat genom att vi möjliggör arbetstillfällen. Inom ATG är jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid viktiga frågor som vi arbetar aktivt med. Vi säkrar villkoren i leverantörsledet, och säkerställer att våra leverantörer lever upp till ATG:s uppförandekod.

12-konsumtion-2

FN:s delmål 12.2: Uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

FN:s delmål 12.4: Säkerställa en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

FN:s delmål 12.5: Väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

ATG:s bidrag: För att bidra till en hållbar konsumtion och produktion krävs samverkan genom hela ATG:s värdekedja. Koncernen ställer krav och samarbetar med leverantörer, ombud och hästsporten. ATG bidrar genom medvetna val och satsningar på digitalisering – till exempel är vårt mål att erbjuda pappersfritt spel senast 2030.

13-klimatforandringar

FN:s delmål 13.3: Öka kunskap, medvetenhet och kapacitet för att hantera och begränsa klimatförändringarna.

ATG:s BIDRAG: De största utsläppen av växthusgaser som ATG orsakar kommer från energianvändning för till exempel el, värme och resor. ATG:s mål är att uppnå en fossilfri verksamhet 2030 och att vara klimatneutrala 2045.

16-fredliga-samhallen

FN:s delmål 16.4: Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finansiella flöden. 

FN:s delmål 16.5: Bekämpa korruption och mutor. 

ATG:s BIDRAG: ATG:s mål är att bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Vi arbetar aktivt för att motverka matchfixning, dopning samt penningtvätt såväl inom vår egen organisation som på banor och hos ombud. Genom effektiva kontrollsystem och god kännedom om risker i värdekedjan förebygger vi korruption i verksamheten. 

17-globalt-partnerskap

FN:s delmål 17.17: Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

ATG:s BIDRAG: Med avstamp i vår mission att vara hästnäringens motor och spelbranschens kompass samt för att bidra till våra hållbarhetsmål samverkar vi med nationella och internationella organisationer. Vårt fokus är klimat, social hållbarhet och hästvälfärd. Genom samarbete med leverantörer, ägarna, samarbetspartners och genom att vara anslutna till Global Compact kan vi dela kunskap och erfarenheter med andra företag och branscher - allt för att bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag.

Bild ÅR-23

ATG:s års- och hållbarhetsredovisning 2023

Till grund för styrningen av ATG ligger bland annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, avtalet mellan staten och ägarna och tillståndet från Sveriges regering, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna regelverk och policyer som till exempel bolagsordning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, och verksamhetsinstruktion.

Läs rapporten här

Travhäst i motljus
quote-yellow

Hela ATG:s överskott går tillbaka till hästsporten, vilket gör oss unika på svensk spelmarknad.

Det är vi stolta över.