Hur arbetar ATG för att motverka penningtvätt?

ATG lyder under penningtvättslagen. Denna lag har till syfte att förebygga och förhindra att spelsektorn samt flera andra branscher utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Penningtvätt är när någon försöker omvandla pengar som kommer från brott för att det ska se ut som att de är lagligt intjänade. Att konsumera pengar som härstammar från brott räknas också som penningtvätt, till exempel när någon spelar för pengar som ursprungligen kommer från brottslig verksamhet.

ATG har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra, samt övervaka i syfte att upptäcka, transaktioner, händelser eller beteenden som kan tyda på penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. En del i detta är även att inhämta kundkännedom om våra kunder. ATG ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, vilket resulterar i en riskprofil. Kundens riskprofil ska följas upp under pågående affärsförbindelse och ändras när det finns anledning till det.

Om ATG efter vidtagna åtgärder anser sig ha skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, är det ATG:s skyldighet att utan dröjsmål rapportera omständigheterna till Polismyndigheten. ATG arbetar även kontinuerligt med att motverka och upptäcka spelfusk och överträdelser av användarvillkor och spelregler, skulle sådant upptäckas eller misstänkas rapporteras även detta till Polismyndigheten eller åklagare i enlighet med både spellagen och penningtvättslagen.

överlämning av spelsedel och legitimation

Hur påverkas du som kund hos ATG?

Enligt lagen behöver vi ha god kännedom om våra kunder och hur de använder ATG:s tjänster och produkter. För att uppfylla det kravet behöver vi identifiera våra kunder och inhämta kundkännedom, därför kan du komma att få frågor kring hur du använder dig utav våra produkter och hur du finansierar ditt spelande. Vi kan även behöva ställa kompletterande frågor kring ursprunget av dina pengar. Dessa frågor känner du säkert igen från kontakten med din bank, som lyder under samma lagstiftning. Att lära känna våra kunder, vilket vi gör genom att inhämta kundkännedom, är en förutsättning för att ATG ska kunna erbjuda spel till våra kunder.