Hästnäringens motor sedan 1974

ATG grundades 1974 med uppdraget att trygga utvecklingen för svensk trav- och galoppsport genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Vi har sedan dess levererat spänning och underhållning med kvalitet till svenska folket och det tänker vi fortsätta med. ATG ägs av trav- och galoppsporten, så hos oss finns inga privata vinstintressen. Hela överskottet går tillbaka till hästsporten vilket möjliggör fler hästar, mer hästsport och fler spelupplevelser. Det gör oss unika på svensk spelmarknad och till motorn i svensk hästnäring, något vi är mycket stolta över. 

ATG är också spelbolaget som kan hästspel. Vi erbjuder våra cirka 1,3 miljoner kunder ett antal spännande spelprodukter inom främst trav och galopp, men även hästhoppning kan du spela på hos oss. Sedan omregleringen av svensk spelmarknad 2019 erbjuder vi också våra kunder spel på övrig sport och casino. Att vara schysst är viktigt för oss på ATG och därför är spelansvar och hästvälfärd våra högst prioriterade hållbarhetsfrågor. Du hittar oss och våra häst- och sportspelsprodukter på ATG.se samt hos runt 1 800 butiksombud runt om i landet. Casino spelar du via ATG.se.

närbild på shetlandsponnyn vinnie

Vårt manifest

Vi vill erbjuda våra kunder världens bästa spelupplevelse. Det är vår vision, vår ständiga strävan och vårt mål. 

ATG ska vara hästnäringens motor och spelbranschens kompass. Det är vårt högre syfte och vår mission. Vi vill vara en föregångare och förebild som bidrar till att skapa en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag. Den svenska hästnäringen bidrar både till arbetstillfällen och öppna landskap. Allt vårt överskott går tillbaka till hästarna, och det gör oss unika. 

Vi törs säga att vi har marknadens mest passionerade engagemang för hela spelupplevelsen. Vi siktar högre än att bara erbjuda spel – vi ska erbjuda upplevelser som sätter fart på känslorna före, under och efter.

Vårt högre syfte gör oss unika

Hela vårt överskott går tillbaka till hästsporten - det gör oss unika. Pengarna går bland annat till driften av landets trav- och galoppbanor. En del går till prispengar, en del går till tränar- och uppfödarpremier och en del används för övergripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Vi är motorn i svensk hästnäring - det är vi stolta över.

Drömmar om att vinna och ett engagemang för hästarna är de starkaste drivkrafterna för våra kunder. Genom vårt samhällsengagemang ger ATG tillbaka till samhället och bidrar till ett mer levande Sverige.

Med målet att fortsätta öka omsättningen vill ATG kunna ge mer till hästsporten och skapa värde till samhället i stort. För att uppnå en långsiktig tillväxt behövs hälsosamma kundrelationer och vi strävar efter att ha många kunder som spelar för nöjes skull och mår bra av det. Genom ATG Drömfond och vårt breda samhällsengagemang samverkar vi bland annat med organisationer som; Svenska Ridsportförbundet, Skidskytteförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och Parasport Sverige samt ett antal hästnära initiativ och verksamheter. Läs mer här

Det här är ATG:

"Vi ska erbjuda våra kunder spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt"

Det är vårt kundlöfte och den position vi vill ha på spelmarknaden. Vår affär bygger på att vi har nöjda kunder, långvariga kundrelationer, och en välmående hästnäring.

brun travhäst och kusk

ATG och visselblåsning

Visselblåsning syftar till att upptäcka allvarliga missförhållanden på en arbetsplats eller i ett företags verksamhet. Personer som misstänker att ATG eller någon som agerar på ATG:s vägnar agerar i strid med tillämplig lagstiftning, interna policies eller rutiner, är skyldig att rapportera detta missförhållande. För att garantera en rapportörs integritet har ATG en extern och oberoende visselblåsningskanal som hanteras av KPMG.

Rapporter i visselblåsarkanalen ska avse 1) rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om (misstänkta) missförhållanden, och 2) som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller 3) som avser (misstänkt) handlande eller underlåtenhet att handla som strider mot sk. Unionsrätt, dvs. EU-rätt och dess rättskällor.

Exempel på sådant som kan rapporteras i visselblåsarkanalen:

 • Allvarlig brottslig verksamhet
 • Bedrägerirelaterad brottslighet (såsom felaktig redovisning, överträdelser av interna kontrollförfaranden, förskingring av tillgångar eller bedrägeri)
 • Brott mot särskild lagstiftning, såsom spellagen, lag om penningtvätt och finansiering av terrorism, dataskyddsförordningen, som ATG är skyldig att efterleva
 • Mutor och korruption (såsom mottagande eller givande av mutor)
 • Brott mot konkurrenslagstiftning (t.ex. utbyte av priskänslig information, olagligt samarbete mellan konkurrenter) eller lagstiftning rörande offentlig upphandling
 • Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet
 • Allvarliga brott mot konsumentlagstiftning
 • Allvarliga brott mot skyddslagstiftning rörande privatliv och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem
 • Aktiviteter som i övrigt anses vara allvarligt, olämpligt uppförande, till exempel diskriminerande arbetsrutiner, trakasserier och annat allvarligt, oetiskt beteende, till exempel användning av barnarbete, annat otillbörlig utnyttjande av arbetskraft och brott mot mänskliga rättigheter
 • Annan allvarlig försummelse rörande ATGs väsentliga intressen eller individers liv och hälsa

Alla rapporter måste göras i god tro och det ska finnas en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Exempel på information som bör framgå av en rapport:

 • Datum, tid och plats för händelsen
 • Om relevant, information om rapportörens del i den rapporterade händelsen eller annan information om omständigheterna
 • Information om hur händelsen upptäcktes
 • Berörda personers namn och befattningar
 • Vittnen, om sådana finns
 • Annan användbar information för att förstå händelsen och för att behandla rapporten

För att underlätta utredningen är det bra om rapporten är så specifik som möjligt. Om informationen som lämnas är för allmänt hållen kan en rapportör bli ombedd att lämna ytterligare information.

Följande personer kan rapportera enligt lagen om visselblåsning:

 • Arbetstagare
 • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • Personer som söker eller utför volontärarbete
 • Personer som söker eller fullgör praktik
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Klagomål och frågor rörande exempelvis bristande hantering, alkohol- eller drogproblem, ringa stöld på jobbet, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem och liknande incidenter ska inte rapporteras i visselblåsarkanalen. Vidare ska personliga missförhållanden som uteslutande påverkar dig själv i regel inte heller rapporteras i visselblåsarkanalen.

Klicka här för att komma till visselblåsningskanalen.